Rregulamin

REGULAMIN
Biegi ekologiczne 2018
3 Półmaraton Poleski 2018

1. CEL:

 • popularyzacja biegów jako formy aktywnego wypoczynku
 • promocja walorów przyrodniczych i turystycznych gminy Urszulin
 • popularyzacja Światowego Dnia Ochrony Środowiska
 • promocja działalności Poleskiego Parku Narodowego
 • popularyzacja Światowego Dnia Dziecka, a zwłaszcza Konwencji Praw Dziecka

2. ORGANIZATOR

INFINITUM Marketing i Organizacja Imprez, ul. Partyzantów 31a, 20-815 Lublin

3. PARTNERZY

 • Gmina Urszulin
 • Zespół Szkół w Urszulinie
 • Poleski Park Narodowy
 • Klub Sportowy Polesie Urszulin
 • Społeczna Rada Biegów Ulicznych i Przełajowych Polski Środkowo-Wschodniej

4. TERMIN
Niedziela, 3 czerwca 2018 r. godz. 10:15

5. BIURO ZAWODÓW
Adres: Urszulin, Plac Targowiska Gminnego, 22-234 Urszulin.

 • 2 czerwca (sobota) godz. 15:00 – 19:00
 • 3 czerwca (niedziela) godz. 8:30 – 12:00

6. TRASA I POMIAR CZASU
Biegi odbędą się na trasie według map załączonych na stronie www.biegiekologiczne.pl

Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą urządzeń elektronicznych na wszystkich dystansach (oprócz kategorii przedszkolaków). Każdy zawodnik otrzyma chip,
który po ukończeniu biegu należy zwrócić do Biura Zawodów.

Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu,
na wysokości klatki piersiowej.

7. ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie wypełnione i podpisane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne
w Biurze Zawodów i na stronie www.biegiekologiczne.pl do wcześniejszego pobrania.
W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie musi być podpisane przez prawnego opiekuna.

Udział w biegach szkolnych wyklucza udział w biegach na 5 i 10 km oraz w Półmaratonie Poleskim.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.biegiekologiczne.pl (zakładka ZGŁOSZENIA) do dnia 30.05.2018.
W dniach 02.06 – 03.06.2018 zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio w Biurze Zawodów.

W biegach na dystansach 5 i 10 km mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej do dnia
3 czerwca 2018 roku ukończą16 lat, w 3 Półmaratonie Poleskim mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej do dnia 3 czerwca 2018 roku ukończą 18 lat.

8. OPŁATY STARTOWE
Osoby zameldowane w Gminie Urszulin są zwolnione z opłat.

Dzieci i młodzież startujące w kategoriach szkół są zwolnione z opłat.

40 zł – opłata startowa uprawniająca do udziału w biegach na dystansach 5 i 10 km oraz
w 3 Półmaratonie Poleskim.

Do dnia 30 maja 2018 roku wpłat należy dokonywać na poniższy numer rachunku bankowego:
Klub Sportowy „Polesie” Urszulin, 22-234 Urszulin, ul. Szkolna 23,
Bank Spółdzielczy Cyców o/Urszulin nr 67 8191 1026 2002 2001 6728 0001

Po terminie 30 maja 2018 roku wpłat należy dokonywać w Biurze Zawodów w Urszulinie
(w dniach 2-3 czerwca 2018 r.)

9. DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE
Przedszkola:

dziewczęta i chłopcy – rocznik 2013 i młodsi – 100 m
dziewczęta i chłopcy – rocznik 2011-2012 – 100 m
Szkoły Podstawowe:

dziewczęta i chłopcy – rocznik 2009 i 2010 – 700 m
dziewczęta i chłopcy – rocznik 2007 i 2008 – 700 m
dziewczęta i chłopcy – rocznik 2005 i 2006 – 700 m
dziewczęta i chłopcy – rocznik 2004 – 1000 m
Gimnazja:

dziewczęta i chłopcy – rocznik 2002-2003 – 1000 m
Szkoły Ponad gimnazjalne:

dziewczęta – rocznik 2001 i starsze – 1000 m
chłopcy – rocznik 2001 i starsi – 1500 m
Biegi otwarte w ramach Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej:

kobiety i mężczyźni – 5 km
kobiety i mężczyźni – 10 km
Do punktacji Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej zaliczane są biegi na 5 km kobiet oraz 10 km mężczyzn.

Kategorie wiekowe w biegach na 5 i 10 km:

Kobiety:

do 35 lat (roczniki 1983 i młodsze)
powyżej 35 lat (roczniki 1982 i starsze)
Mężczyźni:

do 29 lat (roczniki 1989 i młodsi)
30-39 lat (roczniki 1979-1988)
40-49 lat (roczniki 1969-1978)
50-59 lat (roczniki 1959-1968)
60-69 lat (roczniki 1949-1958)
70 lat i starsi (roczniki 1948 i starsi)
Kategorie wiekowe w 3 Półmaraton Poleski (21 km):

Kobiety:

do 35 lat (roczniki 1983 i młodsze)
powyżej 35 lat (roczniki 1982 i starsze)
Mężczyźni:

do 29 lat (roczniki 1989 i młodsi)
30-39 lat (roczniki 1979-1988)
40-49 lat (roczniki 1969-1978)
50-59 lat (roczniki 1959-1968)
60-69 lat (roczniki 1949-1958)
70 lat i starsi (roczniki 1948 i starsi)
10. NAGRODY
W biegach szkolnych za zajęcie miejsc 1-6 zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują medale oraz dyplomy.

W biegach szkolnych za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują nagrody rzeczowe.

W biegach na dystansach 5 i 10 km za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy i zawodniczki
w klasyfikacji OPEN otrzymują puchary, nagrody rzeczowe i nagrody finansowe (I-400 zł, II-300 zł, III-200 zł). W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy
i zawodniczki otrzymują nagrody rzeczowe.

W 3 Półmaratonie Poleskim (dystans 21 km) za zajęcie miejsc 1-3
w klasyfikacji OPEN zawodnicy i zawodniczki otrzymują puchary, nagrody rzeczowe i nagrody finansowe (I-500 zł, II-400 zł, III-300 zł).

W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy i zawodniczki otrzymują nagrody rzeczowe.

Najlepszy zawodnik i zawodniczka z gminy Urszulin w biegach na dystansach 5 i 10 km oraz w 3 Półmaratonie Poleskim otrzyma puchar i nagrodę rzeczową.

Będzie prowadzona punktacja szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. Punktowanych będzie 30 miejsc wg. klucza: 1 miejsce – 35 punktów, 2 miejsce – 32 punkty, 3 miejsce – 29 punktów, 4 miejsce – 27 punktów, 5 miejsce – 26 punktów… 30 miejsce – 1 punkt. Zwycięskie szkoły otrzymują puchary i dyplomy.

11. FINANSOWANIE
Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy.

Przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie i pozostałe koszty pokrywają uczestnicy.

12. ŚWIADCZENIA
Uczestnik biegu otrzymuje numer startowy wraz z czterema agrafkami.

Przed biegiem 50 pierwszych zapisanych uczestników biegów (czyli 50 pierwszych osób zarejestrowanych na dystansach 5 km, 10 km oraz 3 Półmaratonu Poleskiego – osoby liczone rozdzielnie na każdy z dystansów bez podziału na kobiety i mężczyzn) otrzyma pakiety startowe: pamiątkowe koszulki, bidon sportowy i inne gadżety promocyjne.

Pozostałe osoby zapisane na poszczególne dystanse, które uiszczą opłatę startową otrzymają pakiety startowe korespondencyjnie.

Po wbiegnięciu na linię mety zawodnicy na dystansach 5 km, 10 km
oraz na dystansie 3 Półmaratonu Poleskiego otrzymają pamiątkowe medale. Gdy liczba startujących zawodników będzie większa niż liczba dostępnych medali Organizatorzy zapewniają wysłanie korespondencyjne brakujących medali. Aby otrzymać medal po zawodach w Biurze Zawodów  należy wpisać się na listę zawodników, którzy nie otrzymali pamiątkowego medalu.

Na trasie biegów (na dystansach 5 i 10 km oraz 3 Półmaratonu Poleskiego) będą zlokalizowane bufety z wodą i napojami izotonicznymi.

Po zakończeniu biegu każdy z uczestników otrzyma w bufecie posiłek regeneracyjny, wodę i napój izotoniczny.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.

Organizator zapewnia przebieralnie w szkole, 50 metrów od startu biegu.

 

Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.biegiekologiczne.pl

13. UWAGI
Interpretacja w/w regulaminu przysługuje organizatorom. Pobranie numeru startowego w biegu głównym jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu biegu.

14. IMPREZY TOWARZYSZĄCE
W dniach 1-3 czerwca istnieje możliwość zwiedzania ośrodka dydaktyczno-muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu (5 km od Urszulina), ścieżek dydaktycznych Poleskiego Parku Narodowego oraz zakup pamiątek.

15. PROGRAM ZAWODÓW
Zapisy w Biurze Zawodów: Urszulin, Targowisko Gminne w Urszulinie:

2 czerwca (sobota) – godz. 15:00 -19:00

3 czerwca (niedziela) – godz. 8:30 – 12:00

 • 10:15 – start biegu przedszkolaków (dziewczęta i chłopcy) na 100 m rocznik 2013 i młodsi
 • 10:20 – start biegu przedszkolaków (dziewczęta i chłopcy) na 100 m rocznik 2011 – 2012
 • 10:30 – start biegu dziewcząt i chłopców na 700 m rocznik 2009-2010
 • 10.40 – start biegu dziewcząt na 700 m rocznik 2007-2008
 • 10.50 – start biegu chłopców na 700 m rocznik 2007-2008
 • 11.00 – start biegu dziewcząt na 700 m rocznik 2005-2006
 • 11.10 – start biegu chłopców na 700 m rocznik 2005-2006
 • 11.20 – start biegu dziewcząt na 1000 m rocznik 2004
 • 11.30 – start biegu chłopców na 1000 m rocznik 2004
 • 11.40 – start biegu dziewcząt na 1000 m rocznik 2002-2003
 • 11.50 – start biegu chłopców na 1000 m rocznik 2002-2003
 • 12.00 – start biegu dziewcząt na 1000 m klasy ponad gimnazjalne rocznik 2001 i starsze,
 • 12.10 – start biegu chłopców na 1500 m klasy ponad gimnazjalne rocznik 2001 i starsi
 • 12.20 – start biegu na 5 km, kobiety i mężczyźni oraz start biegu na 10 km, kobiety i mężczyźni
 • 12.30 – start 3 Półmaratonu Poleskiego

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związane z promocją.

Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału
w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

Zawodnicy startujący w biegach szkolnych nie mogą brać udziału w biegach głównych.

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.